Skip to content
Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

HET BESTUUR


ARTIKEL 1:
Op de jaarvergadering worden nieuwe bestuursleden voor een penode van drie jaar gekozen, volgens op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, met een maximum van 2 x 3 jaar.
Kandidaten voor het bestuur moeten minstens door vijf leden ondersteund worden en voor aanvang van de jaarvergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Het bestuur verdeelt de functies onderling, met uitzondering van die van voorzitter, welke door de algemene vergadering voor een zittingsperiode wordt aangewezen. Alle leden stemmen mee bij de bestuursverkiezing, ook degenen die zich kandidaat stellen. Zo mogelijk binnen 1 maand na het ontstaan van een tussentijdse vacature, roept het bestuur een algemene vergadering bijeen om daarin te voorzien, kandidaat vervangt de afgetredene op het rooster.

ARTIKEL 2:
De voorzitter heeft de leiding van de algemene en bestuursvergaderingen. De secretaris houdt de notulen van het behandelde in de vergaderingen bij; is belast met het stellen en verzenden van alle in en uitgaande stukken en houdt hiervan afschriften. Hij brengt in de algemene vergadering het jaarverslag uitdraagt zorg voor het archief en is voorts belast met, het bijhouden van presentatielijsten en het convoceren van de leden. Hij is verplicht de leden voor elke vergadering een convocatie te sturen met agenda.
De penningmeester is belast met de inning en het beheer van de gelden en doet de betalingen in overleg met het bestuur. Hij houdt geregeld boek van de ontvangsten en uitgaven en is verplicht elke drie maanden verslag te doen van zijn administratie aan het bestuur. De penningmeester mag maximaal 350 Euro in kas houden om de lopende uitgaven te dekken; iedere keer als dit bedrag met 150 Euro wordt overschreden, heeft hij de verplichting dit bedrag bij te laten schrijven op de bankrekening van de Gesmeerde Kelen.

ARTIKEL 3:
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene en bestuursvergaderingen en de behandeling van de dagelijkse zaken.

ARTIKEL 4:
Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig wordt geacht door de voorzitter, of zo dikwijls als tenminste drie leden van het bestuur dit wensen, doch minstens vier maal per jaar. Een bestuursvergadering kan geen besluit nemen indien minder dan drie leden aanwezig zijn.
Er kan over een punt, niet in de oproeping tot vergadering gemeld, geen besluit genomen worden, tenzij alle leden aanwezig zijn, zeer spoedeisende zaken uitgezonderd. Er moet echter wel te allen tijde een oproep tot vergadering aan vooraf zijn gegaan. Bij staking van stemmen wordt een voorstel direct nogmaals in stemming gebracht, bij een tweede staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

ARTIKEL 5:
Jaarlijks voor 1 mei maakt het bestuur een rekening en verantwoording op over het afgelopen jaar, ter behandeling in de jaarvergadering.

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 6:
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Wieringen op de plaats, dag en uur door het bestuur te bepalen. Alle werkende leden hebben een stem. De oproepen tot de algemene vergaderingen worden met vermelding van de te behandelen punten, minstens 8 dagen van tevoren door de secretans aan de leden verzonden, spoedeisende gevallen uitgezonderd.
Over onderwerpen in de oproep niet vermeld, kan alleen beslist worden in een vergadering waar tenminste 75% van alle leden tegenwoordig is.

ARTIKEL 7:
In de jaarvergadering worden de volgende punten behandeld; 
1 – De secretaris brengt het jaarverslag uit, tevens de notulen van de vorige jaarvergadering.
2 – De penningmeester brengt het verslag uit van het gehouden financieel beheer over het afgelopen jaar.
3 – Uit de leden is voor de jaarvergadering een financiële commissie van twee leden benoemd, welke verslag uitbrengt van de controle van rekening en verantwoording van de penningmeester.
4 – Het verkiezen van bestuursleden, in plaats van periodiek aftredenden. 
5 – Wat verder de agenda zal vermelden.

ARTIKEL 8:

Op buitengewone algeméne vergaderingen, belegd krachtens art.15, lid 2 van de statuten, kunnen slechts worden behandelt de zaken waartoe de vergadering wordt bijeengeroepen en waarvan in de oproep melding is gemaakt. De buitengewone algemene vergaderingen kunnen wettig besluiten over geconvoceerde punten, ongeacht het aantal aanwezige leden.

ARTIKEL 9:
Zowel de gewone als de buitengewone vergaderingen besluiten bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel direct nogmaals in stemming gebracht, komt men hierna opnieuw tot een staking van stemmen, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij stemmingen over personen, die steeds schriftelijk geschieden, wordt de volstrekte meerderheid vereist. Is bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan volgt een nieuwe stemming. Is er dan geen volstrekte meerderheid, dan heeft de stemming plaats over de twee of zonodig meer personen die de meeste stemmen kregen. Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

ARTIKEL 10:
De repetities en optredens worden geleid door de muzikaal leider. Hij maakt de keuze van het repertoire in overleg met het bestuur. Hoewel de muzikaal leider geen deel uitmaakt van het bestuur, heeft hij een adviserende stem bij alle voorkomende handelingen.

ARTIKEL 11:
Tijdens de optredens, wordt van de leden verwacht de op dat moment voorgeschreven kleding en schoeisel te dragen, b.v. kiel of overhemd, wit T-shirt met ronde hals, blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen.

ARTIKEL 12:
Nieuwe leden; een nieuw lid moet altijd worden voorgedragen door het bestuur aan de leden. Als op voorhand een of meerdere leden bezwaar maken tegen het kandidaat lid, wordt de kandidaat niet toegelaten. Bij geen bezwaar kan kandidaat meedoen te beginnen met een proefperiode van 2 maanden, geldend voor beide partijen.

ARTIKEL 13:
De repetities worden tweewekelijks gehouden op zodanige uren en dagen als door het bestuur in overleg met de muzikaal leider en de leden zal worden vastgesteld. Op verlangen van de muzikaal leider kunnen extra repetities worden gehouden. leder lid is gehouden de repetities te bezoeken en op tijd aanwezig te zijn, tenzij hij door een geldige reden is verhinderd. Deze bepalingen gelden ook voor de optredens.

ARTIKEL 14:
Elk lid is verplicht zich te onderwerpen aan de opstelling welke de muzikaal leider meent te moeten nemen ten opzichte van de zangpartij. Nieuwe leden moeten ter beoordeling van de door hem te zingen partij getest worden, alvorens aan de zangrepetitie te mogen deelnemen.

ARTIKEL 15:
Gedurende de repetities is het roken verboden, verder is de muzikaal leider belast met het houden van goede orde tijdens de repetities. Hij heeft het recht een lid, dat zich naar zijn mening onbehoorlijk gedraagt, het deelnemen aan de repetities en het verblijf in het repetitielokaal te ontzeggen, een en ander in overleg met het bestuur.

ARTIKEL 16:
Door het bestuur kunnen leden, die de goede orde op de repetities of bij optredens verstoren, of deze zeer onregelmatig bezoeken zonder voorafgaand bericht van verhindering aan het bestuur te zenden, zonder meer worden geroyeerd. 

ARTIKEL 17:
Voorstel tot wijziging van statuten en of huishoudelijk reglement, moeten tenminste een maand voor de jaarvergadering worden ingediend, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

ARTIKEL 18:
Overig:
1 – Bij het uitreiken van kleding / Muziekboek dient er een borg te worden betaald van €30
2 – De contributie bedraagt €15 per maand = €180 per kalenderjaar. De muzikanten zijn hiervan vrij gesteld.
3 – De kleding en het muziekboek zijn eigendom van de vereniging, deze dienen ingeleverd te worden bij het beëindigen van het lidmaatschap.

ARTIKEL 19:
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
Huishoudelijk reglement van Zeemansliederenkoor “De Gesmeerde Kelen”. November 2008
Voor inzage in de Statuten mag er altijd navraag gedaan worden bij de secretaris.

Meer informatie & boeken?
info@degesmeerdekelen.nl

boek-de-gesmeerde-kelen